Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

H οργάνωση της πρώιμης Ελληνικής Κοινωνίας

AddThis Social Bookmark Button

Μετά τη μυθική εποχή ξετυλίχθηκε ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η πρώτη μορφή της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο η πολιτειακή και η θεσμική της οργάνωση όσο και η εθιμική, η one la υπήρξε απόρροια του καθημερινού τροπου ζωής, συντέλεσαν στη δημιουρheroic_timesγία μιας πρώιμης κοινωνικής οργάνωσης. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του κατοπινού λαμπρού πολιτισμού.

 Πηγή: http://www.nationalgeographic.gr/iee/

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


4.    Εγγυήσεις
4.1.    Εγγύηση συμμετοχής σε διανωνισμό
Εκδίδεται για λογαριασμό αυτού που συμμετέχει σε διαγωνισμό και αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής για να είναι σύννομη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται από το νόμο ή τη διακήρυξη, της αξίας των υπό προμήθεια ειδών και το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά καθίσταται απαράδεκτη, εκτός και αν υπολείπεται του οριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι 5%, οπότε γίνεται αποδεκτή.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και όταν διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός ή όταν η προμήθεια ανατίθεται απευθείας. Επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
4.2.    Εννύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, νωρίς το Φ. Π .Α., εκτός και αν στη διακήρυξη ή την πρόσκληση όταν πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό, ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Μπορεί η διακήρυξη του διαγωνισμού όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές προμήθειες να ορίζει ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού μεγαλύτερου από το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας.
Η εννύηση αυτή απαιτείται και στην περίπτωση ανάθεσης μετά από πρόγειρο διανωνισμό. Στις προμήθειες που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση δεν απαιτείται η προσκόμιση εννύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού.