Πύλος ημαθόεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Αναπλιώτης Γ. (επιμ. εκδ.), 1970 Τουριστικός Οδηγός Μεσσηνίας, Εκδοσις περιοδικού Νομαρχίας Μεσσηνίας "Αριστομένης", Καλαμάτα.
Bennett E.L.KG1 Olivier J.-P., 1973 ThePylos Tablets in Transcription, Rome.
Blegen C.W., 1954 "An Early Tho-los Tomb in Western Messenia", • Hesperia 23, 158-162.
Blegen C.W. και Rawson M., 1966 The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, J, Princeton.
Blegen C.W. και Rawson M., 1967 A Guide to the Palace of Nestor, The University of Cincinnati (και μετάφραση στα ελληνικά από τον ΓΑ. Παπαθανασόπουλο, Αθήναι, 1983).
Blegen C.W., Rawson M., Taylonr W. και Donovan W.P., 1973 The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, III, Princeton.
ChadwickJ., 1976 The Mycenaean World, Cambridge, 200 (Index: Pylos).
Coldstream J.R, 1976 "Hero Cults in the Age of Homer", Journal of Hellenic Studies, 96, 8-17.
CoulsonW.D.E., 1986 The Dark Age Pottery of Messenia, Gote-borg.
Davis J.L, Alcock S.E., Bennet J., Lolos Y.G., Shelmerdine GW. KoiZanggerE., 1993-94 "The Pylos Regional Archaeological Project: Preliminary Report on the 1992 Season, American Journal ofArchaeology (AJA), 97, 330-331, επίσης AJA, 98, 287-288.
Graham W.J., 1967 "A Banquet Hall at Mycenaean Pylos", AJA, 71, 353-360.
Hagg R., 1982 "On the Nature of the Minoan Influence in Early Mycenaean Messenia", Opuscula Atheniensia (Op. Ath), XIV, 27-37.
Hope Simpson R., 1981 Mycenaean Greece, Park Ridge, New Jersey.
Ιακωβίδης Σπ», 1966 "Περί του σχήματος των λαξευτών τάφων εις τα Βολιμίδια Μεσσηνίας", Χα-ριστάριονειςΑ,Κ. Ορλάνδον, Β, Αθήναι, 98 κ.ε.
KilianK., 1987 "L'architecture des residences myceniennes: origine et extension d'une structure du pou-voir politique pendant l'age du bronze recent", στο Levy Ε. (επιμ. έκδ.), Le systeme palatial en Orient, en Grece eta Rome, Leiden, 203-217.
ΚορρέςΓ.Στ., 1974-1988 Ετήσιες εκθέσεις ανασκαφών και εργασιών ανά την Πυλία και Τριφυ-λία, Πρακτικά της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ), 1974-88.
Κορρές Γ.Στ., 1976α "Τύμβοι, θόλοι και ταφικοί κύκλοι Μεσσηνίας", Πρακτικά Α Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Β, Αθήναι, 337-369.
Κορρές Γ.Στ., 1982α "Η προβληματική δια την μεταγενεστέραν νρ>ήσιν των Μυκηναϊκών τάφων Μεσσηνίας", Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Β, Αθήναι, 363-450.
Korres G.S., 1984a "The Relations Between Crete and Messenia in the Late Middle Helladic and Early Late Helladic Period", στο R. Hagg και Ν. Marinatos (επιμ. έκδ.), TheMinoan Thala.ssocra.cy, Stockholm, 141-152.
Κορρές Γ.Στ., 1989 "Νέαι παρατηρήσεις επί της παραστάσεως πλοίου της Υ.Ε. ΠΙΓ: 1/2 πυξίδος εκ Τραγάνας Πύλου" Tropis Ι, Αθήνα, 177-199.
Κορρές Γ.Στ., Λήμματα "Βολιμί-δια", "Κορυφάσιον", "Μεσσηνία", "Οσμάναγα", "Πύλος" στη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, επίσης "Βολιμίδια", Έγκλι-ανός" στην Εγκυκλοπαίδεια Πά-πυρος-Ααρο ύς-Μπριτάννικα.
Κουρουνιώχης Κ., 1914 "Πύλου Μεσσηνιακής θολωτός τάφος", Αρχαιολογική Εφημερίς, 1914, 99κ.ε.
Κουρουνιώτης Κ., 1925-26 "Περί του θολωτού τάφου Οσμάναγα Πύλου", ΠΑΕ, 1925-26, 140-141.
Lang Μ., 1969 The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, Vol. II: The Frescoes, Princeton
Lindgren M.51973 The People of Pylos, ΙΊ1, Uppsala.
Λώλος Γ., 1972 To Ανάκτορον του Νέστορος, Αθήναι.
Lolos Y.G., 1981 "An Unpublished Keftiu Cup from Pylos", Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (AAA), XIV, 54-57.
Lolos Y.G., 1987 The Late HeUadic I Pottery of the Southwestern Pe-loponnesos and its Local Characteristics (SIMA, Pocket-book 50), I-II, Goteborg.
Λώλος Γ., 1987α Ή Μεσσηνία και το Αιγαίο: Η εξέλιξη της Υστερο-ελλαδικής Ι της Μεσσηνίας και οι συσχετισμοί της με το Αιγαίο", Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνέδριο υ Προϊστορικό ύ Αιγαίο υ, "Το Προϊστορικό Αιγαίο και οι σχέσεις με τις γύρω περιοχές", Αθήνα, 30 Αυγ.-5 Σεπτ. 1987.
Lolos Y.G., 1989 "TheTholos Tomb at Koryphasion: Evidence for the Transition from Middle to Late Helladic in Messenia", Transition: Le monde egeen du Bronze moyen au Bronze recent, Actes de la deuxieme Rencontre egeenne Internationale de TUniversite de Liege, 18-20 Avril 1988 (Aegae-um 3, Annales d'archeologie egeenne de FUniversite de Liege), 171-175.
Lolos Y.G., 1992 "Messenians in the Mare Tirreno?" Convegno Internazionale: "Dinamiche ed incontri di culture marinare nel Basso Tirreno nei sec. XVI e XV a. C.", Le presenze micenee nel Golfo di Napoli, Napoli-Isole Flegree, 26-28 Giugno 1992.
Loy W.G., 1972 The Land of Nestor, Office of Naval Research, Report No. 34, Washington
McCallum L.R., 1987 Decorative Program in the Mycenaean Palace ofPylos: The Megaron Frescoes, Ph.D. thesis, University of Pennsylvania.
MacDonald"W.A.5 1967 Progress Into the Past: The Rediscovery of Mycenaean Civilization, New York.
MacDonald WA και Rapp G.R.
(επιμ. έκδ.) 1972 The Minnesota Messenia Expedition: Reconstructing a Bronze Age Regional Environment, Minneapolis.
Μαρινάτος Σπ.3 1952-1966 Ετήσιες εκθέσεις ανασκαφών στην Πυ-λία και Τριφυλία, ΠΑΈ, 1952-1966.
Marinates S., 1955α "Παλαίπυ-λος", DasAltertum, Ι,140-163.
Marinatos S., 1958α
"Mykenentum und Griechentum: Aus den neuen Forschungen in Pylos (Zusammenfassung)", Acta Congressus Madvigiani, Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, Hafniae 1954,1,317-323.
Marinatos S., 1961a "Problemi o-merici e preomerici in Pilo", La Parola delPassato, Fasc. 78, 219-232.
Μαρινάτος Σπ., 1965α Λήμμα "Πύλος" στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Συμπλήρωμα, Δ, 287-292.
Μαρινάτος Ση. και Χίρρερ Μ., 1959, Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάς, Αθήναι.
Meyer Ε., 1978 Λήμμα "Messe-nien", RE, Suppl. XV, 155-289.
Νικϋφόρος ο Χίος (ιερομόναχος), Μαρτύριο ν του Νεομάρτυρος Δημητρίου του Πελοποννησίου και ασματική ακολουθία, στο Νέον Αειμωνάριον, 124-146.
Palaima Th.G. και Shelmerdine C.W. (επιμ. έκδ.) 1984 Pylos Comes Alive, New York.
Παπαχατζάς Ν.Δ., 1979 Παυσα-νίου Ελλάδος Περιήγησις: Μεσσηνιακά και Ηλιακά, Εκδοτική Αθηνών.
Pelon Οβ5 1976 Tholoi, Tumuli et Cercles Funeraires, Paris.
PophamM., 1991 "Pylos: Reflections on die Date of its Destruction and on its Iron Age Reoccu-pation", Oxford Journal of Archaeology, 10, 315-324.
SaflundG., 1980 "Sacrificial
Banquets in the Palace of Nestor", Op. AtL, XIII, 237-246.
Shelmerdine C.W., 1985 The Perfume Industry at Mycenaean Pylos, Goteborg.
Σκιάς A.N., 1909 "Ανασκαφή εν Πύλω τη Μεσσηνιακή", ΠΑΕ, 1909,274-292.
Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, 35: Νομός Μεσσηνίας, Εκδοσις της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, Ιανουάριος 1962, Αθήναι, 592-593.
Τζεδάκις Γ., 1970 "Μινωικός κιθαρωδός", AAA, III, 111-112.
Σαπουνά - Σακελλαράκη Ε., 1973 "Συμβολή στην μελέτη των τοιχογραφιών της Πύλου", Πεπραγμένα του Τρίτου Διεθνούς Κρητο-λογικο ύ Συνέδριο υ (Ρέθυμνον 18-23 Σεπτ. 1971), Τόμος Α', Εν Αθήναις, 295-302.