Δόλια ο Βρούτσης προσπαθεί να «κουρέψει» το εφάπαξ μας

troikaΠΟΕ-ΟΤΑ:

Με «ύπουλο και δόλιο τρόπο» η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχειρούν να μειώσουν το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, «έγιναν αναλογιστικές εκτιμήσεις "κομμένες" και "ραμμένες" στα μέτρα που θέλουν να περάσουν σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Αυτό σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕ-ΟΤΑ, υπογραμμίζοντας πως «είναι αποφασισμένη να εναντιωθεί σε τέτοιου είδους πρακτικές και να αγωνισθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων».

Επιστολή προς Βρούτση:

Όπως, εξάλλου, σημειώνει με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας Γιάννης Βρούτση η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, «τα συμπεράσματα της Αναλογιστικής Μελέτης Ελέγχου, ανά Τομέα και ιδιαίτερα για τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων είναι αυθαίρετα και μοναδικό στόχο έχουν να υπηρετήσουν τις πολιτικές των μνημονίων και την κατάργηση κάθε δικαιώματος των ασφαλισμένων στην επικουρική ασφάλιση, αγνοώντας την πραγματική οικονομική του κατάσταση». «Ιδιαίτερα για το περιεχόμενο της Αναλογιστικής Μελέτης που αφορά στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που προβλέπει ότι οι εφάπαξ παροχές που χορηγεί στους παλαιούς ασφαλισμένους του υπερβάλλουν των καταβληθεισών εισφορών κατά 40,31%, θέλουμε να σας καταθέσουμε τα επιχειρήματά μας τα οποία, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που λάβαμε από τον Τομέα, αποδεικνύουν ότι η σχέση αυτή δεν έχει πραγματική βάση», υπογραμμίζει και εξηγεί:

·         Η ετήσια υποχρεωτική εισφορά, που αποτελεί βασικό πόρο του Τ.Π.Δ.Κ.Υ., θεωρείται εργοδοτική μέχρι του ποσού που προκύπτει από την εισφορά των ασφαλισμένων. Το δε επιπλέον κάθε φορά ποσό που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις εξακολουθεί να καταβάλλεται υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με την 102/οικ.531/9-3-1993 Υπουργική Απόφαση. Στον ισολογισμό των ετών 2010 και 2011 η εισφορά αυτή ανήλθε αντίστοιχα σε 32.794.584,50 € και 37.056.080,00 €, ήτοι κατά μέσο όρο στο ποσό των 34.925.332,25 €. Οι δε εισφορές των παλαιών ασφαλισμένων για τα ίδια έτη ανήλθαν σε 11.387.266 € και 10.334.938 € αντίστοιχα, ήτοι κατά μέσο όρο 10.861.102 €. Συνεπώς η σχέση μεταξύ των δύο παραδοχών είναι 1:3,21. Επομένως, ακόμη και εάν δεχθούμε ότι, σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, οι εισφορές που κατέβαλε κάθε ασφαλισμένος στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου ανήλθαν σε 9.159,98 € (ποσό το οποίο ανατρέπεται κατωτέρω), η συνολική παρούσα αξία εισφοράς (ασφαλισμένου + εργοδότη) είναι αυτή που προκύπτει από το γινόμενο 4,21 Χ 9.159,98 €, ήτοι το ποσό των 38.563,52 €. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι εισφορές είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις παροχές.

·         Οι εισφορές που λήφθηκαν υπόψη για τις αναλογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών είναι αυτές των ετών 2010-2011, δηλαδή 1.800 € κατά μέσο όρο. Επειδή, όμως, οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. διενεργούνται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών και των πάσης φύσεως λοιπών επιδομάτων, υπερωριών κ.λπ., οι οποίες κατά τα έτη 2010 και 2011 υπέστησαν μεγάλη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (20% στα επιδόματα και 60% στις υπερωρίες) και επειδή μεγάλο κομμάτι των ασφαλισμένων στους Ο.Τ.Α. είναι υπάλληλοι καθαριότητας, εργατοτεχνίτες, προσωπικό δημοτικής αστυνομίας και παρεμφερών ειδικοτήτων που ελάμβαναν σε μεγάλο βαθμό ειδικά επιδόματα και υπερωρίες, θεωρούμε ότι η εκτίμηση με βάση τις αποδοχές 2010 και 2011 δεν είναι ασφαλής. Οι εισφορές που κατέβαλαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που προκύπτουν με βάση μόνο τα έτη αυτά. Ο μέσος όρος συνολικών αποδοχών της τελευταίας 10ετίας αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων μας εκτιμούμε ότι υπερβαίνει μηνιαίως τα 2.500 €. Επίσης, σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων αποτελείται από υψηλόμισθους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως Δημάρχους, Νομάρχες, Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους των Ο.Τ.Α. και Γενικούς Γραμματείς των Δήμων, αλλά και όλων των βαθμίδων και κατηγοριών υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών που διορίσθηκαν πριν το 1999, για τους οποίους ο μέσος όρος των συνολικών τους ακαθάριστων αποδοχών μέχρι και το έτος 2009 ξεπερνούσε τις 3.500 € που δέχθηκαν επίσης μεγάλη μείωση από το έτος 2010. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τον ισολογισμό του Τ.Π.Δ.Κ.Υ. έτους 2010 συγκριτικά με αυτόν του έτους 2009 ως προς το ύψος των εισφορών παλαιών ασφαλισμένων. Το 2009 οι ασφαλιστικές εισφορές π.α. ανήλθαν στο ύψος των 15.502.195,84 €, το δε 2010 ανήλθαν στο ύψος των 11.387.266,93 €, δηλαδή μειωμένες κατά 4.114.928,91 €, ποσό που φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται από αποχωρήσεις υπαλλήλων. Επομένως, κατά τη γνώμη μας και όσον αφορά αποκλειστικά τον Τ.Π.Δ.Κ.Υ., δεν θα πρέπει να ληφθεί ως παραδοχή ο μέσος όρος των αποδοχών των ετών 2010 και 2011, αλλά αυτός της τελευταίας 10ετίας, που υπολογίζουμε ότι ανέρχεται στο ύψος των 2.500 € και θεωρούμε ότι με βάση αυτή την παραδοχή θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου το ύψος των εισφορών που κατέβαλε κάθε ασφαλισμένος στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

·         Η εφάπαξ παροχή που χορηγεί ο Τομέας υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μήνα εξόδου από την υπηρεσία, ενώ οι εισφορές ασφαλισμένου για τον κλάδο Πρόνοιας, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίζονται στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, από οποιαδήποτε αιτία κι αν αυτές προέρχονται (πλην κινήτρου απόδοσης).

·         Επιπλέον, σημαντικό μέγεθος είναι και η Ειδική Εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ., η οποία παρακρατείται από όλους τους ασφαλισμένους του από 1-1-2011 και ανέρχεται περίπου σε 13.000.000 € ετησίως.

·         Οι διαχειρίσεις των ετών 2009, 2010 και 2011 έκλεισαν με πλεονάσματα (2009: 23.520.884,36 €, 2010: 30.743.117,42 € και 2011: 51.730.000 €). Οι εκτιμήσεις δε για τα επόμενα έτη είναι ότι θα κλείσουν πάλι με πλεονάσματα.

·         Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την υλοποίηση του προγράμματος για την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) και σύμφωνα με το από 28-3-2012 σχετικό έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά την 12-3-2012 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

- Ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του: 165.081.461,09 €.

- Τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του: 88.280.634,43 €

Εδώ επισημαίνουμε ότι, επειδή ο Τ.Π.Δ.Κ.Υ., όπως ενημερωθήκαμε, έχει κάθε μήνα ταμειακά πλεονάσματα και με τα σημερινά δεδομένα και την εισροή εσόδων που έχει, υπερκαλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του για την απονομή των εφάπαξ παροχών, δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να ρευστοποιήσει το μερίδιό του από το Κοινό Κεφάλαιο. Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως στοιχείο για την οικονομική κατάσταση του Τομέα η κατά την 12-3-2012 τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του ως άνω, διότι είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, αλλά η ονομαστική αξία των 165.081.461,09 €.

·         Τέλος, σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου εκπονήθηκε η από μηνός Ιουλίου 2011 αναλογιστική μελέτη, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σύμφωνα με την οποία: «η τεχνική βάση όλων των υπολογισμών κρίνεται επαρκώς συντηρητική, ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και το αναλογιστικό του πλεόνασμα ανέρχεται σε 130.000.000 €». Τον δε Μάιο 2008 από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου σας είχε επίσης συνταχθεί αναλογιστική μελέτη για τον Τ.Π.Δ.Κ.Υ. που παρουσίαζε αναλογιστικό πλεόνασμα 98.058.312 €.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με ύπουλο και δόλιο τρόπο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιχειρούν να μειώσουν το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). Για το σκοπό αυτό μάλιστα έγιναν αναλογιστικές εκτιμήσεις «κομμένες» και «ραμμένες» στα μέτρα που θέλουν να περάσουν σε βάρος των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από την πρώτη στιγμή αντέδρασε αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αριθμ. πρωτ.: 901/4-7-2012) εκφράζοντας τις ενστάσεις και διαφωνίες της με τις «κατασκευασμένες» αναλογιστικές εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου, ενώ ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση με σκοπό η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να του διατυπώσει τις θέσεις της. Κάτι τέτοιο ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό με αποκλειστική ευθύνη του κ. Υπουργού. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει στείλει προ μηνών έγγραφο στον Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ζητώντας του να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή (μείωση) του εφάπαξ, σημειώνοντας πώς κάτι τέτοιο προβλέπει ο Νόμος 4046/2012. Επικαλείται μάλιστα τις δήθεν αναλογιστικές εκτιμήσεις, οι οποίες για τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέπουν πώς οι εφάπαξ παροχές που χορηγεί στους παλαιούς ασφαλισμένους του υπερβάλλουν των καταβληθέντων εισφορών κατά 40,31%. Το συμπέρασμα αυτό είναι παντελώς αυθαίρετο και μοναδικό στόχο έχει να υπηρετήσει τις πολιτικές των μνημονίων και την κατάργηση κάθε δικαιώματος των ασφαλισμένων στην Επικουρική Ασφάλιση.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που θέλει να δείχνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υπηρεσίες του. Κι αυτό γιατί δεν λήφθηκαν υπόψιν η περιουσία του Τομέα, το πλεόνασμα αλλά και οι ταμιακές εισροές και εκροές: Ενώ οι εισφορές που λήφθηκαν υπόψη για τις αναλογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών είναι αυτές των ετών 2010-2011, δηλαδή 1.800 ευρώ κατά μέσο όρο, όταν οι κυβερνήσεις τα τελευταία αυτά δύο χρόνια έχουν εξοντώσει οικονομικά τους εργαζόμενους-ασφαλισμένους με απανωτές μειώσεις μισθών και επιδομάτων (20% στα επιδόματα και 60% στις υπερωρίες). Η εικόνα απέχει παρασάγγας αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των συνολικών αποδοχών της τελευταίας 10ετίας. Σε αυτή την περίπτωση ο μηνιαίος μέσος όρος αποδοχών των ασφαλισμένων φθάνει τα 2.500 ευρώ, αφού υπολογίζεται το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών. Ένας δε σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων αποτελείται από υψηλόμισθους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Νομάρχες, Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Γενικούς Γραμματείς κ.α.), για τους οποίους ο μέσος όρος των συνολικών τους αποδοχών μέχρι και το έτος 2009 ξεπερνούσε τις 3.500 ευρώ. Να σημειωθεί επίσης πώς καταβάλλεται υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Π.Δ.Κ.Υ. ειδική εισφορά 1%, η οποία παρακρατείται από όλους τους ασφαλισμένους από τις αρχές του 2011.

Οι διαχειρίσεις των ετών 2009, 2010 και 2011 του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. έκλεισαν με πλεονάσματα, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδας μετά την υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) φθάνουν σε ονομαστική αξία του ενεργητικού τα 165 εκατομμύρια ευρώ και σε τρέχουσα αξία του ενεργητικού τα 88 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Ταμείο είναι εύρωστο σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2011 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην αναλογιστική αυτή μελέτη αναφέρονταν πώς, «η τεχνική βάση όλων των υπολογισμών κρίνεται επαρκώς συντηρητική, ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και το αναλογιστικό του πλεόνασμα ανέρχεται σε 130 εκατομμύρια ευρώ».

Τα στοιχεία αυτά καταρρίπτουν τις δήθεν εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ξεγυμνώνουν όσους επιχειρούν με μεθοδεύσεις να εμφανίσουν προβληματικό τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και να μειώσουν το εφάπαξ στους ασφαλισμένους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει με κάθε τρόπο ότι είναι αποφασισμένη να εναντιωθεί σε τέτοιου είδους πρακτικές και να αγωνισθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

http://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka_ypllhlwn_ota/21963

Δείτε και τους συνημμένους Πίνακες της λεγόμενης Αναλογιστικής μελέτης

Εφάπαξ ανά τομέα