Μια ιστορική αναδρομή της Χώρας (ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΑ) Καιι της ευρύτερης περιοχής

ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Α Περίοδος

Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους προκάλεσε τη διάλυση του βυζαντινού κράτους για μισό αιώνα. Από το 1204 και για 57 χρόνια ο αυτοκράτορας ήταν Φράγκος, στον ελλαδικό χώρο επικρατεί ο τύπος της δυτικής ευρωπαϊκής ηγεμονίας, δημιουργούνται κομητείες, βαρονίες δουκάτα και πριγκιπάτα,

Είναι η περίοδος της πρώτης Φραγκοκρατίας 1204-143027.

Το 1204-1205, η περιοχή όπως και όλη η Δυτική Πελοπόννησος κατακτάται από τους Φράγκους28.

Οι Βενετοί, στους οποίους εκχωρήθηκαν τα 3/8 του Βυζαντινού κράτους, εγκαταστάθηκαν στη δυτική Πελοπόννησο, όπου δημιούργησαν το πριγκιπάτο της Αχαΐας ή Μορέως29.

Η ονομασία Levoudist –Λιγούδιστα συναντάται για πρώτη φορά σε γραπτό κείμενο του 1212 (Α΄ Ενετοκρατία). Μετά τη συνθήκη της Σαπιέντζας το 1209, η οποία όριζε τα όρια του πριγκιπάτου και της βενετικής γης, ο πάπας INNOCENT III, είχε στην δικαιοδοσία του την επισκοπή του MODON – Μεθώνης και ένα από τα χωριά που του ανήκαν ήταν και η LEVOUDIST – Λιγούδιστα30.

Στο Χρονικό του Γεωργίου Φραντζή το 1429 η Λιγούδιστα ανήκε, όπως και άλλες πόλεις, χωριά χώρες και φρούρια, στο γενικό αρχιστράτηγο Νικηφόρο Μελισσηνό31.

Το πριγκιπάτο της Αχαΐας καταλύθηκε το 1430, επί ηγεμονίας Κενταυρίωνα Ζαχαρία Β΄32.από το Θωμά Παλαιολόγο (αδελφό του τελευταίου αυτοκράτορα)


29 Μ. Σ. Κορδώση, Η Κατάκτηση της Νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους, Ιστορικά
και τοπογραφικά προβλήματα, Ανατύπωση από το περιοδικό «ΙΣΤΟΡΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ»
τ.1 (1985-86) Θεσσαλονίκη 1986. σ. 53.
30 βλ όπ. 28. σ. 39.
31 Antoine Bon, La Morée Franque, Recherches Historiques, Topographiques et
Archéologiques sur la Principauté d΄Achaïe 1205-1430, Paris 1969. σ. 426
32 Γεωργίου Φραντζή, Χρονικόν, τόμος Β΄, Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια
Τάσου Βουρνά. Εκδ. Πατάκη, σ.22,23.