ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚATΑΣΚΕΥΗ

Στα παλαιά κτίρια, γίνεται αρχικά αποξήλωση των διαχωρίσω κών τσατμάδων, κονιαμάτων, κουφωμάτων, στεγών και πατωμάτων.
Μετά γίνεται σχολαστικός καθαρισμός της τοιχοποιίας με υδροβολή. Όπου η συνοχή των λιθοδί μών έχει ταραχτεί (παρουσιάζονται μεγάλες διαμπερείς ρωγμές κ.λπ.), γίνεται κατεδάφιση και avc κατασκευή με τους ίδιους παλαιούς λίθους.

Οι υπάρχουσες θεμελιώσεις ενισχύονται από οπλισμένο σκυρόδεμα· γίνεται περιμετρική εκσκαφή (εκατέρωθεν των τοίχων) σε βάθος τόσο όσο και οι υπάρχουσες στάθμες θεμελίωσης και ακολουθεί η σκυροδέτηση για τον εγκιβωτισμό των λίθινων θεμελίων.

image image

41-42. Πρόταση, πρόπλασμα σε κλίμακα 1:200


Οι τοιχοποιίες ενισχύονται στατικά με την ενσωμάτωση κρυφών δεσιμάτων (σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα) στις θέσεις των υπέρθυρων (κατά περίπτωση) και στις στέψεις. Ακολουθεί εξωτερική αρμολόγηση. Εσωτερικά όλοι οι χώροι επιχρίονται.
Τα ξύλινα δομικά στοιχεία στα πατώματα και τις στέγες αντικαθίστανται. Τα κουφώματα, και η εσωτερική σκάλα στο Σ αρ. 8, κατασκευάζονται από ξΰλο, τα δοκάρια στα πατώματα και τα ζευκτά γίνονται από συνθέτη ξυλεία.
Όπου τα δάπεδα, δεν είναι από ξύλινες σανίδες, διαμορφώνονται με ντόπιες λίθινες πλάκες ή κεραμικά πλακάκια ικανού πάχους (cotto).
Οι εσωτερικοί τοίχοι στα κατώγια κατασκευάζονται από δρομικό τούβλο που επιχρίεται, ενώ τα χωρίσματα στα ανώγια γίνονται από ελαφριά υλικά: ξύλινο σκελετό, ηρακλίτ και οπλισμένο κονίαμα, ή στους υγρούς χώρους από τσιμεντοσανίδες.
Οι στέγες πετσώνονται με τάβλες, θερμομονώνονται, υγρομονώνονται και επικαλύπτονται με βυζαντινά κεραμίδια.
Η κατασκευή των νέων κτιρίων αποτελείται από φέρουσα λιθοδομή πάχους 50 εκ., σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο αφήνουμε γυμνό για να διαφοροποιούνται τα νέα κτίσματα από τα παλιά. Τα ανοίγματα τους κλείνουν κουφώματα απλής ξύλινης κατασκευής σύγχρονης τεχνολογίας (διπλά κρύσταλλα, περιμετρικά λάστιχα κ.λπ.) (σχέδ. 43).

image

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Στόχος μας ήταν η κάλυψη των διαφόρων λειτουργιών χωρίς να καταφεύγουμε σε συνθετικές ακρότητες ή νέο-παραδοσιακά κοινότυπα. Η επέμβαση μας, αν και σχεδόν διπλασιάζει τους υφιστάμενους όγκους, και αυξάνει έντεχνα την δομική πυκνότητα στο χώρο, πιστεύουμε οτι παράγει έναν υποδειγματικό διάλογο με το υπάρχον κτιστό και φυσικό περιβάλλον, και ακριβώς σ αυτό μπορεί να αποδοθεί η επιτυχία της επίλυσης.

105. Ευχαριστώ την συντηρήτρια αρχαιοτήτων κυρία Καρολίνα Ανδρουτσάκη που μου δάνεισε τα αρνητικά.